Latinske izreke

Izvor: Wikicitat

Ova stranica sadrži prijevod najviše korištenih latinskih izreka.

Kazalo: A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z ŽQ W X Y0-9

bela knjiga

A[uredi]

 • Ab assuetis non fit passio. – Čovjeka ne uzbuđuje ono što je često.
 • Ab Iove principium. – Početak je od Jupitera. (to jest počnimo od najvažnijeg).
 • Ab ovo. – Od jajeta. (preneseno : Od početka.) ~ Horacije
 • Ab ovo usque ad mala. - Od jajeta do jabuka. (preneseno: Od početka do kraja.)
 • Absurdum est ut alios regat, qui seipsum regere nescit. – Apsurdno je da nad drugima vlada onaj koji ne zna vladati nad samim sobom.
 • Abusus abusum invocat. - Jedna greška vuče drugu za sobom.
 • Abusus non est usus sed corruptela. - Zloupotreba nije upotreba, nego pokvarenost.
 • Abyssus abyssum invocat. – Ponor izaziva ponor. (to jest jedan grijeh izaziva drugi).
 • Accipe vitam offers. - Uzmi sve što ti život pruža.
 • Acta, non verba./Res, non verba. - Djela, ne riječi.
 • Acti labores iucundi. - Dovršeni su poslovi ugodni.
 • Accipere quam facere praestat iniuriam. - Bolje je nepravdu trpjeti nego činiti. ~ Ciceron, Tusculanae disputationes (Razgovori u Tusculumu)
 • Actio est reactio. - Djelovanje je (jednako) protudjelovanju. ~ Isaac Newton
 • Ad acta. - Među spise; U koš
 • Ad astra. - Ka zvijezdama u visine.
 • Ad bestias. - Pred zvijeri.
 • Ad hominem. - Prema čovjeku. (Međutim, namijenjeno značenje je Protiv čovjeka, jer je skraćeno od "argumentum ad hominem.")
 • Ad Kalendas Graecas. - Na grčke kalende. (to znači nikad)
 • Ad tempus vitae. - Doživotno.
 • Adulatiom vitiorum alitrix. - Ulagivanje je hranitelj mana.
 • Alea iacta est! - Kocka je bačena! ~ Gaj Julije Cezar (pri prelasku rijeke Rubikon)
 • Aliena mala utile exemolum. – Tuđa nesreća koristan je primjer.
 • Aliena ne cures. – Ne brini se za tuđe stvari. (preneseno Prvo počisti pred svojim vratima)
 • Aliud voluit, aliud dixit – Jedno je htio, a drugo je govorio (zabluda)
 • Alpha et omega. - Početak i svršetak.
 • Alteri semper ignoscito, tibi nunquam. - Drugome uvijek praštaj, sebi nikada. ~ Seneka mlađi
 • Ama et fac, quod vis. - Voli i radi što želiš. ~ Augustin
 • Amicus certus in re incerta cernitur. - Pravog prijatelja prepoznaješ u nesretnoj situaciji. (preneseno Pravi se prijatelj u nevolji poznaje)
 • Amicus Plato, sed magis amica veritas. – Drag mi je Platon, ali mi je istina draža. ~ Aristotel
 • Amor clavicula magnae vitae est. - Ljubav je mali ključ u velik život."
 • Amor vincit omnia. - Ljubav sve pobjeđuje.
 • Animus meminisse horret. - Duša se ježi i na pomisao.
 • Anno domini. - Godine Gospodnje. (genitiv jednine, ne množina)
 • Ante Christum natum. - Prije rođenja Krista.
 • Aquila non capit muscas. - Orao ne lovi muhe.
 • Ars longa vita brevs. - Umjetnost je duga, život kratak.
 • Ars gratia artis. - Umjetnost radi umjetnosti.
 • Audaces fortuna iuvat. - Sreća prati hrabre.
 • Audi, vide, tace si vis vivere in pace. - Slušaj, gledaj, šuti, ako želiš živjeti u miru.
 • Aut vincere, aut mori. - ili pobijediti ili umrijeti; pobjeda ili smrt
 • Aurea mediocriatis - Zlatna sredina.
 • Aurora Musis amica. - Zora je prijateljica muzama. (umni posao najbolje je raditi ujutro)
 • Ave cæsar! Morituri te salutant! - Ave, Cezare! Pozdravljaju te oni koji će umrijeti! (uobičajeni pozdrav gladijatora caru prije borbe)

B[uredi]

 • Beata vita perfecta sapientia efficitur. - Blaženi se život ostvaruje savršenom mudrošću.
 • Beati pauperes spiritu. - Blaženi siromasi duhom. ~ Isus, Evanđelje po Mateju
 • Bella gerant alii, tu felix Austria nube. - Dok drugi ratuju, ti se, sretna Austrijo, ženi. ~ Maksimilijan I., koji je politikom ženidbe djece postizao mir sa susjednim zemljama.
 • Bella matribus detestata. - Majke mrze ratove. ~ Horacije
 • Bene docet, qui bene distinguit. - Dobro uči, tko dobro razlikuje.
 • Beneficium accipere est libertatem vendere. - Uslugu primiti, znači prodati svoju slobodu.
 • Beneficia non obtruduntur. - Dobra djela ne štete.
 • Bis dat, qui cito dat. - Dvostruko daje, tko brzo daje. ~ Publije Sirac
 • Bis idem non est idem. - Dva put isto, nije to isto.
 • Bonus vir semper tiro. - Dobar čovjek uvijek je početnik. ~ Marcijal

Bovi imponere clitellas – Volu staviti samar

C[uredi]

 • Calamitas nulla sola. – Nijedna nesreća ne dolazi sama.
 • Carpe diem - Iskoristi dan.
 • Carpe diem, quam minimum credula postero! - Iskoristi dan, ne vjeruj sljedećem! ~ Horacije, Carmen (Ode) 1,11,8.
 • Carpe feminam! - Iskoristi ženu!
 • Carum est, quod rarum est. - Skupo je što je rijetko.
 • Cave canem! - Pazi se psa! (natpis na starorimskim ulazima dvorišta)
 • Cessante causa cessat effectus. - Prestankom uzroka, prestaje i posljedica.
 • Clara pacta, boni amici. - Čist račun, duga ljubav.
 • Claude os, aperi oculos! - Zatvori usta, otvori oči!
 • Clavus clavo extruditur – Klin se klinom izbija.
 • Cogito ergo sum. - Mislim, dakle postojim. ~ René Descartes
 • Concientia mille testes - Savjest vrijedi tisuću svjedoka.
 • Conditio sine qua non. - Nezaobilazan uvjet.
 • Consuetudo (quasi) altera natura. - Običaj je kao čovjekova druga narav. ~ Ciceron
 • Contra receptam opinionem. - Protiv javnog mnijenja.
 • Contra vim mortis non est medicamen in hortis. - Protiv sile smrti nema lijeka u vrtu.
 • Cornix cornici oculos non effodiet. - Vrana vrani oči ne kopa.
 • Corpus delicti. - Dokaz zločina./Tijelo zločina.
 • Credo, quia absurdum. - Vjerujem, jer je nevjerojatno. ~ Tertulijan, o tijelu Kristovu
 • Cucullus non facit monachum. - Kapica ne čini monaha.
 • Cui bono? - Koja je korist? ~ Cenzor Lucije Kasije htio je 125. pr.Kr., prema Ciceronu, ovom izrekom naglasiti da kod ubojstva mora pitati i o motivu zločina.
 • Cui honorem, honorem. - Komu čast, čast. ~ Sveti Pavao
 • Cuius regio, eius religio. - Čija je zemlja, njegova je i religija., temelj Augsburške vjerske slobode kojom je 1555. okončan rat, a zapadna i središnja Europa podijeljena na katolička i protestantska područja.
 • Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis perseverare in errore. - Svatko griješi, ali samo luđak ustrajava u grešci. ~ Ciceron, Filipike 12,5.
 • Cum accusas alium propriam prius inspice vitam - Prije nego optužuješ drugog, promotri vlastiti život.
 • Cum dixeris, quod quis, audies, quod non quis - Ako govoriš što hoćeš, čut ćeš što ne želiš.
 • Cum grano salis - Sa zrnom soli. (s osjećajem)
 • Cum sapienti viro libenter diserimus. - S pametnim čovjekom rado diskutiramo.
 • Cur me querellis exanimas tuis – Zašto mi svojim jadikovkama razdireš srce? [1]

D[uredi]

 • Dat census honores. - Bogatstvo donosi čast. ~ Ovidije
 • Decies repetita placent - Dopadat će se i (kad se) deset puta ponovi.
 • De gustibus (et coloribus) non est disputandum. - O ukusima (i bojama) ne treba raspravljati. (u smislu: Ukusi su različiti.) ~ Augustus Faselius vidi Razgovor
 • De lana caprina riksari. - Boriti se za kozju kostret. (preneseno Mlatiti praznu slamu.)
 • De mortuis nil nisi bene. - O mrtvima samo najbolje.
 • Demon est deus inversus. - Đavo je suprotnost Boga.
 • De nihilo nihil. - Od ničega nastaje ništa ~ Lukrecije
 • De profundis clamavi ad te, Domine! - Iz dubine tebi vapijem, Gospodine ~ psalam
 • Discardio Populo Nocet - Nesloga narodu škodi.
 • Discite iustitiam moniti et non temnere divos! - Budite poučeni poukama pravde i ne zanemarujte bogove. ~ Vergilije, Eneida 6,620
 • Dictum, factum - Rečeno, učinjeno.
 • Divide et impera. - Zavadi pa vladaj! ~ Gaj Julije Cezar; spomenutu taktiku koristio je Luj XI., kralj Francuske
 • Docendo discimus. - Poučavajući učimo. ~ Seneka
 • Domine, conserva nos in pace. - Gospodine, sačuvaj nas u miru.
 • Dominium generosa recusat. - Vlast plemeniti odbijaju. ~ natpis na grbu grada Pise
 • Dominus vobiscum. - Et cum spiritu tuo. - Gospodin s vama. - I s duhom tvojim. ~ katolička liturgija
 • Dulce cum utili - Ugodno sa korisnim.
 • Dulce et decorum est pro patria mori. - Slatko je i lijepo za domovinu mrijeti. ~ Horacije, Carmina (Oden) 3,2,13
 • Dum spiro, spero. - Dok dišem, nadam se. ~ Ciceron
 • Duobus litigantibus tertius gaudet - Dok se dvojica svađaju treći se veseli.
 • Duo lepores qui insequitur, neutrum capit. – Tko lovi dva zeca, ne uhvati nijednog.

E[uredi]

 • Egens is est cui nihil satis est - Siromašan je onaj kojemu ništa nije dosta.
 • Ego sum, qui sum. - Ja sam koji jesam. ~ Knjiga Izlaska, Bog se predstavlja Mojsiju
 • Epistula non erubescit. - Papir podnosi sve. ~ Ciceron
 • Eppur si muove! - Ipak se okreće! - Galileo Galilej
 • Equi donati dentes non inspiciuntur - Poklonjenom konju se u zube ne gleda.
 • Eripuit caelo fulmen sceptrumque tyranis - Oteo je nebu grom, tiranima žezlo.
 • Errando discimus. - Griješeći učimo.
 • Errare humanum est. - Griješiti je ljudski. ~ Sveti Jeronim
 • Ex astris scientia. - Od zvijezda dolazi znanje. (fiktivna latinska izreka iz Zvjezdanih staza)
 • Ex malis eligere minimum. – Od zala birati najmanje.
 • Exegi monumentum (aere perennius) - Izgradio sam spomenik (trajniji od mjedi).
 • Exemplus discimus - Na primjerima učimo.
 • Exeptio regulum confirmat. - Iznimka potvrđuje pravilo.
 • Ex iniuria ius non oritur. - Iz nepravde ne izniče pravda.
 • Ex nihilo aliquid facere. - Napraviti nešto iz ničega.
 • Experientia docet - Iskustvo poučava.Vergilije
 • Experto credite - Vjerujte iskusnom.
 • Extra ecclesiam nulla salus. - Izvan Crkve nema spasenja. ~ Ciprijan Kartaški
 • Extra muros. - Izvan zidina. (u smislu: Ne može se ovdje o tome govoriti, nije za uši nekoga od prisutnih.)

F[uredi]

 • Faber est suae quisque fortunae - Svatko je kovač svoje sreće.
 • Fabula docet - Pouka je...
 • Fallitur visus - Izgled vara.
 • Fama crescit eundo. - Glasina raste širenjem.
 • Fama volat. - Glasina kruži.
 • Fas est et ab hoste doceri. - Ispravno je i od neprijatelja učiti. ~ Ovidije
 • Fata viam invenient. - Što je suđeno, pronaći će svoj put.
 • Favete linguis! - Zadržite jezik! (u smislu: Pazite što pričate) ~ Horacije
 • Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. - Sretan je onaj koji zna uzroke stvari. ~ Vergilije, Georgica 2,490
 • Fere homines libenter id quod volunt credunt. – Često ljudi vjeruju ono što žele.Gaj Julije Cezar
 • Festina lente. - Požuri polako.
 • Fiat iustitia et pereat mundus. - Neka bude pravda, makar propao svijet.
 • Fiat lux! - Neka bude svjetlo!
 • Fida terra infidum mare - Hvali more, drži se kraja.
 • Finis coronat opus. - Kraj djelo krasi. ~ Ovidije
 • Fortes fortuna adiuvat. - Sreća pomaže hrabrima. ~ Terencije
 • Fortunam citius reperias quam retineas - Sreću ćeš brže naći nego je zadržati.

G[uredi]

 • Gloria discipuli,gloria magistri. - Slava učenikova je slava učiteljeva.
 • Gratia gratiam parit! - Ljubav rađa ljubav!
 • Gubernatorem in tempestate cognoscitur. - Kormilar se poznaje u oluji.
 • Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo - Kap buši kamen, ne snagom, već čestim kapanjem. ~ Ovidije

H[uredi]

 • Habent sua fata liberi. – Knjige imaju svoju sudbinu. ~ Terentianus Maurus
 • Hannibal ante portas. - Hanibal pred vratima.
 • Hic transit gloria mundi! - I tako prolazi slava svijeta.
 • Historia est magistra vitae - Povijest je učiteljica života. ~ Ciceron
 • Historia est testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis. - Povijest je svjedok vremena, svjetlo istine, život pamćenja, učiteljica života, glasnica starine.
 • Hoc facias homini, quod cupis esse tibi. - Ne čini drugome što ne želiš da se tebi čini.
 • Hodie mihi, cras tibi. - Danas meni, sutra tebi.
 • Homo homini lupus est. - Čovjek je čovjeku vuk. ~ Thomas Hobbes
 • Honores mutant mores! - Časti mijenjaju običaje.
 • Horae vulnerant, ultima necat! - Svaki sat ranjava, zadnji ubija!

I[uredi]

 • Iactura paucorum servat multos - Žrtva malobrojnih spašava mnoge.
 • Ibis redibis, nunquam peribis in bello - Ići ćeš, vratiti se, nikad nećeš poginuti u ratu. ~ Pitija
 • Ignavis semper ferie - Lijenima je uvijek praznik.
 • Ignorantia iuris nocet - Nepoznavanje zakona šteti. (u smislu: Nepoznavanje zakona ne spašava od kazne.)
 • Imperare sibi maximum imperium est - Vladati sobom najveća je vlast.
 • In dubio pro reo - U dvojbi, na strani optuženog. ~ odredba rimskog prava
 • In medias res - U sredinu stvari. (u smislu: Pređimo na stvar.)
 • Inscientia mater arrogantiae - Neznanje je majka drskosti.
 • In silvam ligna ferre - Nositi drva u šumu. (uzaludan posao)
 • In spe vivo - U nadi živim.
 • In te Domine speravi - U tebe sam se Gospodine uzdao.
 • In vino veritas - U vinu je istina. ~ Teokrit
 • Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim - Upada u Scilu tko želi izbjeći Haribdu.
 • In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti - U ime Oca, i Sina, i Duha svetoga.
 • Inter arma (enim) silent leges - Za rata (naime) zakoni šute. ~ Ciceron
 • Inter urinas et faeces homo nascitur - Među urinom i izmetom čovjek se rađa.
 • Inter pedes virginum gaudium est iuvenum - Među nogama djevice leži zadovoljstvo mladića.
 • Ira furor brevis est – Bijes je privremena ludost. ~ Horacije
 • Iustitia regnorum fundamentum - Pravda je osnova vlasti.
 • Iuventus - ventus - Mladost - ludost.

L[uredi]

 • Labor omnia vincit. - Rad pobjeđuje sve.
 • Lacrima nil cizius arescit. - Ništa se ne osuši brže od suze. ~ Ciceron
 • Lacrimis adamanta movebis – Suzama ćeš ganuti kameno srce.
 • Lapsus linguae - Govorna greška
 • Lapsus calami - Greška u pisanju
 • Lapsus memoriae - Greška pri pamćenju
 • Legi, intellexi, condamnavi. - Čitah, razumjeh i osudih.
 • Lex mihi ars - Umjetnost mi je zakon.
 • Lex prospicit, non respicit. - Zakon gleda naprijed, a ne natrag.
 • Licentia poetica - Pjesnička sloboda.
 • Locus regit actum - Mjesto određuje postupak.
 • Luat in corpore, qui non habet in aere. - Tko nema platiti u novcu, plaća tijelom. (to jest tjelesnom kaznom - staro pravo)
 • Lupus in fabula - Vuk u priči. (preneseno: Mi o vuku, a vuk na vrata.)
 • Lupus pilum mutat non mentem - Vuk dlaku mijenja, ali ćud nikada.

M[uredi]

 • Mala gallina, malum ovum - Loša kokoš, loše jaje.
 • Mala herba cito crescit - Korov brzo raste.
 • Mala herba non interit - Neće grom u koprive.
 • Malum consilium est, quod mutari non potest – Loš je plan koji se ne može promijeniti.
 • Manifestum non eget probatione - Očiglednu stvar ne treba dokazivati.
 • Manus manum lavat - Ruka ruku mije. - Seneka, Apoc. 9,6; Petronius 45,13
 • Margaritas ante porcos - Bisere pred svinje. (nije sve dopušteno svima)
 • Mater artium necessitas – Nužda je majka izuma.
 • Mater certa, pater incertus est - Majka je sigurna, ali ne i tko je otac.
 • Maximum remedium irae mora est – Najbolji lijek za srdžbu je odgoda.
 • Mea virtute me involvo - Uzdam se u se i u svoje kljuse.
 • Medice, cura te ipsum - Liječniče, izliječi sebe sama.
 • Medicus curat, natura sanat - Liječnik liječi, priroda ozdravlja.
 • Medio tutissimus ibis - U sredini je najbolje. ~ Ovidije
 • Mel in ore, fel in corde - Na ustima med, u srcu jed (gorčina).
 • Melior est canis vivus leone mortuo. - Bolje živ pas nego mrtav lav.
 • Melius non incipient, quam desinunt - Bolje ne započeti, nego stati na pola.
 • Memento mori - Sjeti se da ćeš umrijeti.
 • Mendax memorem esse oportet – Tko laže treba imati dobro pamćenje.
 • Mens sana in corpore sano - U zdravom tijelu, zdrav duh.
 • Meum est propositum in taberna mori! - Moja je nakana u gostionici umrijeti! ~ Carmina Burana
 • Mors certa, hora incerta - Smrt je sigurna, ali njezin je sat nesiguran.
 • Mors ultima ratio - Smrt je posljednja istina.
 • Multa faciliora sunt dictu quam factu - Mnogo je lakše reći, nego učiniti.
 • Multi multa nemo omnia novit - Mnogi znaju mnogo, ali nitko ne zna sve.
 • Mundus vult decipi – Svijet želi biti prevaren.
 • Mutare quod non possis, ut natum est, feras - Što ne možeš promijeniti, podnosi onakvo kakvo je.

N[uredi]

 • Naturam expellas furca, tamen usque recurret - Istjeraj prirodu zubljom, ona ipak svoje tjera.
 • Natura in minimis maxima – Priroda je u najmanjem najveća.
 • Naturalia non sunt turpia - Prirodno nije sramotno.
 • Navigare necesse est, vivere non est necesse - Ploviti se mora, a živjeti se ne mora. ~ Pompej Veliki
 • Ne admittas ab iniquis vinci - "Ne dopusti da te poraze loši."
 • Nec est ullum magnum malum praeter culpam - Nema većeg zla od grijeha. ~ Ciceron, Ad familiares 6,4,2
 • Nec temere nec timide - Ni strašljiv ni nepromišljen.
 • Nemo est quin tota vita tribulationis - Nikome nije čitav život bez neprilike.
 • Nemo nascitur sapiens, sed fit - Nitko se ne rodi mudar. ~ Seneka
 • Nemo sine vitio est - Nitko nije bez mane.
 • Nemo vir est qui mundum non reddat meliorem - Koji čovjek je muškarac, ako ne učini svijet boljim. (iz filma: "Kraljevstvo Nebesko")
 • Ne nuntium necare - Nemoj ubiti glasnika.
 • Ne quid nimis - Ništa previše.
 • Nervus belli, pecunia infinita - Snaga rata, beskrajna zarada. ~ Ciceron
 • Nescit vox missa reverti - Izgovorena riječ ne može se vratiti.
 • Nihil agenti dies longus est - Ništa ne radeći, dan je dug. (u smislu: Ljenčini je dan dug.)
 • Nihil homine est miserius aut superbus - Ništa nije tako bijedno ni tako uzvišeno kao čovjek.
 • Nihil humani mihi alienum est - Ništa što je ljudsko nije mi strano. ~ Horacije
 • Nihil est in intellectu, quod non sit prius in sensu - Nema ničega u razumijevanju što prije nije bilo u razumu. -
 • Nihil illigitamus carborundum - Ne dopusti da te poraze loši. (u smislu: Ništa ne zaključujmo u bijesu)
 • Nil supra deos lacesso - Ne tražim ništa iznad bogova.
 • Nolite te bastardes carborundorum - Ne dozvoli da te gadovi samelju (ili unište). ~ naime, radi se o imitaciji latinskog jezika, tzv. "makaronski latinski" (Dog Latin)
 • Nomen est omen - Ime je znak.
 • Non bene pro toto libertas venditur auro - Sloboda se ne prodaje ni za sva blaga ovog svijeta. (Lovrijenac, Dubrovnik)
 • Non est aurum omne quod radiat - Nije zlato sve što sja.
 • Non quia difficilia sunt non audemus, sed quia non audemus difficilia sunt - Nije da se ne usuđujemo jer je teško, već je teško jer se ne usuđujemo. ~ Seneka
 • Non scholae, sed vitae discimus - Ne učimo za školu, nego za život. ~ Seneka
 • Non omnia possumus omnes - Ne možemo svi sve.
 • Non omnis moriar. - Neću sav umrijeti.
 • Non progredi est regredi - Ne napredovati znači nazadovati.
 • Non uno iuctu arbor cadit – Od jednog udarca drvo ne pada.
 • Non vi, sed saepe cadendo - (vidi: Gutta cavat lapidem.)
 • Non vivimus ut edamus, sed edimus ut vivamus - Ne živimo da jedemo, već jedemo da živimo.
 • Nosce te ipsum - Upoznaj samog sebe. ~ natpis u Delfima, na grčkome "Gnothi seauton".
 • Nulla dies sine linea - Nijedan dan bez crte. (u smislu: Nijedan dan bez poteza kistom.)
 • Nulla poena, nulla lex – Nema kazne, nema zakona.
 • Nulla regula sine exceptione - Nijedno pravilo bez izuzetka.
 • Nulla unda tam profunda quam amoris furibunda - Nijedna voda nije tako duboka, kao što je luda ljubav.
 • Nullius in verba - Uvjeri se (utvrdi) sam. ~ Moto Kraljevskog društva iz Londona.
 • Nullus effectus sine causa – Nema posljedice bez uzroka.
 • Numquam credatur homini qui multa loquitur - Nikada ne treba vjerovati čovjeku koji puno govori.
 • Nunc est bibendum - Vrijeme je da pijemo. ~ Horacije, Carmina (Oda) 1,37,1

O[uredi]

 • Obsequium amicos, veritas odium parit – Ugađanje stvara prijatelje, istina mržnju.
 • Occasio facit furem - Prilika čini lopova.
 • Oculum pro oculi dentem pro dente - Oko za oko, zub za zub.
 • Oderint, dum metuant - Neka me i mrze, samo da me se i boje. ~ Kaligula
 • Omne animal se ipsum diligit - Svako živo biće voli sebe. ~ Ciceron, De finibus bonorum et malorum
 • Omne initium difficile - Svaki je početak težak.
 • Omnia mea mecum porto - Sve svoje nosim sa sobom. ~ Bijant[2]
 • Omnia praeclara rara - Sve što je dragocjeno, rijetko je.
 • Omnia tempus habent - Sve ima svoje vrijeme. (u smislu: Sve u svoje vrijeme.)
 • Omnia vincit amor - Ljubav pobjeđuje sve ~ Vergilije
 • Omnium enim rerum principia parva sunt - Početak svega je malen. ~ Ciceron, De finibus 5,58
 • Omnium rerum mensura homo - Čovjek je mjera svih stvari.
 • Optimus orator est qui minimis verbis plurimum dicit - Najbolji je govornik onaj, koji sa najmanje riječi najviše kaže.
 • Optimus amicus, pessimus inimicus - Najbolji prijatelj, najgori neprijatelj.
 • Ora et labora - Moli i radi.
 • Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano - Trebao bi moliti za zdrav duh u zdravome tijelu. ~ Juvenal
 • O Tempora, o mores! - O vremena, o običaji! ~ Ciceron
 • Otium cum dignitate - Odmor s dostojanstvom. ~ Ciceron
 • Otium dat vitium. – Dokolica rađa porok.

P[uredi]

 • Pacta sunt servanda. - Ugovore treba održati.
 • Panem et circenses - Kruha i igara.
 • Pater familias - Otac obitelji.
 • Pater patriae - Otac domovine.
 • Patriam amamus,non quia magna est,sed quia nostra - Volimo domovinu ne zato što je velika nego zato što je naša.
 • Parce tempori - Štedi vrijeme.
 • Pax in domino - Mir u kući.
 • Pax tecum - Mir s tobom. (česti pozdrav među muslimanima)
 • Pax vobiscum - Mir s vama. (česti pozdrav među muslimanima)
 • Pecunia non olet - Novac ne smrdi. ~ car Vespazijan svome sinu Titu
 • Peccatori viam monstrato - Grješniku pokaži put.
 • Pedibus compensanda est memoria – Tko nema u glavi, ima u nogama.
 • Per aspera ad astra - Preko trnja do zvijezda.
 • Periculum in mora - Opasnost je u odlaganju.
 • Perpetuum mobile - Vječno pokretno.
 • Piscem natare doces - Učiš ribu plivati.
 • Piscis primum a capite foetet - Riba najprije smrdi od glave.
 • Plenus venter non studet libenter - Pun želudac ne uči rado.
 • Poeta nascitur, orator fit - Pjesnik se rađa a govornik se stvara.
 • Post nubila Phoebus. - Poslije oblaka dolazi sunce.
 • Potius sero quam numquam - Bolje ikad nego nikad.
 • Prima virtus set vitio carere - Najvažnija vrlina je biti bez mana.
 • Principiis obsta! - Odoli počecima! ~ Ovidije, Remedia amoris
 • Pro aris et focis, Deo propitio – Za oltare i ognjišta uz pomoć Boga [velikoga] ~ geslo Družbe »Braća Hrvatskoga Zmaja«
 • Pro domo (sua) - Za (svoj) dom.
 • Promissio parit debitum - Obećanje stvara dug.

Q[uredi]

 • Qualis rex, talis grex. - Kakav pastir, takvo stado.
 • Qualis pater talis filius - Kakav otac takav sin.
 • Qualis vita fini sita - Kakav život, takva smrt.
 • Quam non est facilis virtus! Quam vero difficilis eius diuturna simulatio! - ?! ~ Ciceron, Ad Atticum 7,1,6
 • Quem di diligunt adolescens moritur - Koga bogovi vole, mlad umire.
 • Qui audet adipiscitur - Tko se usudi, pobjeđuje.
 • Qui gladio ferit gladio perit - Tko se mača lača, od mača i pogiba.
 • Quidquid agis, prudenter agas et respice finem. - Sve što radiš, radi pažljivo i misli na kraj.
 • Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes - Štogod je to, bojim se Danajaca i kad darove nose. ~ Laokont
 • Qui gladio ferit gladio perit - Tko se mača lača, od mača i pogiba.
 • Qui non est mecum contra me est - Tko nije samnom, protiv mene je.
 • Qui scribit, bis legit - Tko piše, dva puta čita.
 • Quis custodiet ipsos custodes? - Tko će čuvati čuvare? ~ Juvenal
 • Qui tacet consentire videtur – Tko šuti, smatra se da pristaje.
 • Qui ventum seminat turbinem metet - Tko sije vjetar, buru će požeti.
 • Quo din corbe sobrii id in lingua ebrii - Što je trijeznom na srcu, to je pijanom na jeziku.
 • Quot capita, tot sententiae - Koliko ljudi, toliko ćudi. (u smislu: Koliko ljudi toliko mišljenja.)
 • Quod erat demonstrandum - Što se trebalo dokazati. ~ Euklid
 • Quod erat expectandum - Što se očekivalo.
 • Quod licet Iovi, non licet bovi - Što je dopušteno Jupiteru, nije dopušteno volu.
  U smislu: Što smije gospodar, ne smije podređeni. Ova formulacija u antici nije potvrđena, no vjerojatno se radi o parafrazi stiha iz Terencijeve komedije Heauton timorumenos (Samomučitelj, stih 797):
  Aliis si licet, tibi non licet.
  Ako smiju drugi, ne smiješ ti.
 • Quod nocet, saepe docet - Što škodi često poučava. (u smislu: U svakom zlu neko dobro.)
 • Quod sumus hoc eritis - Poput nas, ti ćeš biti. (u smislu: Kakvi smo mi sada, ti ćeš postati.); iz filma: "Kraljevstvo Nebesko"
 • Quot linguas calles tot homines vales - Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš.
 • Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? - Dokad ćeš, Katilina, iskušavati strpljivost našu? ~ Ciceron
 • Quo vadis? - Kamo ideš?

R[uredi]

 • Rara avis - Rijetka ptica.
 • Rebus sic stantibus - Dok stvari tako stoje.
 • Repetitio est mater studiorum - Ponavljanje je majka učenja.
 • Res, non verba./Acta non verba. - Djela, ne riječi.

S[uredi]

 • Sapere aude - Usudi se znati. ~ Kant
 • Sapiens homo omnia sea secum portat – Pametan čovjek sve svoje sa sobom nosi. (to jest osim znanja, ništa nam nije potrebno)
 • Sapienti sat - Pametnome dosta.
 • Salus rei publicae suprema lex esto - Korist države neka bude najviši zakon
 • Servus meus liber esto - "Moj rob neka bude slobodan"
 • Scientia est potentia - Znanje je moć. ~ Francis Bacon
 • Scio me nihil scire. - Znam da ništa ne znam.~ Sokrat
 • (Semper) aliquid haeret - Nešto uvijek ostaje. ~ Francis Bacon
 • Semper fidelis - uvijek vjeran, tvoj odani ... ~ Krilatica nekih gradova, kao slogan američkih marinaca često je skraćena u oblik Semper Fi
 • Semper dic verum, vacuam duc crimine vitam - Fer patienter onus, fac sapienter opus ~ Uvijek govori istinu, ne čini zlih djela, strpljivo podnosi teret, razumno radi posao.
 • Senes bis pueri - Stari su ljudi kao mala djeca.
 • Sic est in fatis - Takva je sudbina, tako je suđeno.
 • Sic mundus creatus est - Tako je stvoren svijet.~Zapisi sa smaragda (lat. Tabula Smaragdina) na lat. preveo Johannes Hispalensis
 • Sic transit gloria mundi - Tako prolazi slava svijeta.
 • Si duo faciunt idem, non est idem - Ako dvojica rade isto, nije isto.
 • Si fueris Romae, Romano vivito more - Ako si u Rimu, živi na rimski način.
 • Similis simili gaudet - Sličan se sličnome raduje.
 • Sine lege autem poena conscientia est. – Kada nema zakona, kazna je savjest.
 • Si tacuisses, philosophus mansisses - Da si šutio, ostao bi filozof.
 • Si vis amari, ama! - Ako želiš da te voli onda i ti voli!
 • Si vis pacem, para bellum - Ako želiš mir, pripremi se za rat!
 • Suae quisque fortunae faber est - Svatko je kovač svoje sreće.
 • Sub rosa - Pod ružom. (preneseno: U povjerenju.)
 • Stultitiam patiuntur opes - Bogatstvo smije si dozvoliti glupost. ~ Horacije, Epistulae.
 • Summa summarum - Sve u svemu. ~ Plautus, Truculentus
 • Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt - Suze su u srži stvari i sve što prolazi ranjava našu smrtnost. ~ Vergilije
 • Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant - Dječaci su dječaci i rade dječačke stvari.
 • Superbientum animus prosternet - Ponos dolazi prije slučaja.
 • Suum cuique - Svakom svoje.

T[uredi]

 • Tabula rasa - Prazna ploča.
 • Taceant colloquia. Effugiat risus. Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae - Neka svaki razgovor stane i zamre svaki smijeh: ovo je mjesto gdje smrt s radošću pritječe u pomoć životu. ~ natpis nad ulazom u anatomski teatar
 • Taces si vis vivere in pace - Šuti ako želiš živjeti u miru.
 • Tacitus voto - Tihi protest.
 • Talis avus, talis nepos - Takav djed takav unuk.
 • Tantum possumus quantum scimus - Toliko možemo koliko znamo.
 • Tempora mutantur nos et mutamur in illis - Vremena se mijenjaju, a i mi s njima.
 • Tempus dolori medetur - Vrijeme liječi sve rane.
 • Tempus fugit! - Vrijeme leti!
 • Tempus neminem manet - Vrijeme nikoga ne čeka.
 • Testis unus, testis nulus - Jedan svjedok, nijedan svjedok.
 • Timidi mater non flet - Majka kukavice ne plače. ~ rimska izreka
 • Tolle lege! - Uzmi i čitaj!
 • Tu ne cede malis, sed contra audentior ito - Ne ustukni pred nedaćom već joj hrabro u susret kreni. ~ Vergilije

U[uredi]

 • Ubi bene, ibi patria - Gdje mi je dobro, ondje mi je domovina.
 • Ubi concordia, ibi victoria - Gdje je sloga, tu je i pobjeda.
 • Ubi fumus, ibi ignis – Gdje ima dima ima i vatre.
 • Ubi tu Gaius, ego Gaia - Gdje si ti Gaj, ja sam Gaja.
 • Ululare cum lupis - Zavijati s vukovima. ~ s jednog natpisa u Bonnu
 • Unda hirundo non facit ver - Jedna lasta ne čini proljeće.
 • Unos pro omnibus et omnes pro uno - Jedan za sve, svi za jednoga.
 • Urbi et orbi - Gradu i svijetu.
 • Usus magister egregius - Iskustvo je najbolji učitelj.
 • Ut ameris, ama! - Da bi bio voljen, voli!
 • Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas - Kad nedostaju snage, i želja je hvale vrijedna. ~ Ovidije, Epistulae ex Ponto 3,4,79.
 • Ut sementem feceris ita metes - Kako posiješ, tako ćeš i žeti.

V[uredi]

 • Vade mecum - Pođi sa mnom.
 • Vae soli! - Jao samome!
 • Vae victis - Jao pobijeđenima! ~ izreka galskoga osvajača Rima, 390. pr. Kr. (prema Livijevoj Povijesti Rima).
 • Varietas delectat - Raznolikost veseli.
 • Vasa vacua maxime sonant - Prazne posude najjače zvone.
 • Veritas odium parit - Istina izaziva mržnju.
 • Veni, vidi, vici - Dođoh, vidjeh, pobijedih ~ Julije Cezar
 • Venies sub dentem – Doći ćeš pod zub. (to jest dopast ćeš mi šaka).
 • Verba volant, scripta manent - Riječi lete, zapisano ostaje. (ili Riječi lete, zapisi ostaju.)
 • Verba movent, exempla trahunt - Riječi pokreću, primjeri vuku.
 • Verbea ligant homines taurorum cornua funes - Vola se veže za rogove, a čovjeka za riječi.
 • Veritas amara est - Istina je gorka.
 • Veritas vincit – Istina pobjeđuje.
 • Verum est, summus hominorum - Istina je,samo smo ljudi.
 • Victoria inevitabilis est - Pobjeda je neizbježna.
 • Videtur quod libenter homines id quod tu te - Čini ljudima ono što bi želio da oni čine tebi.
 • Vinum bonum, pax in domum - Dobro vino, mir u kući.
 • Vinum et pueri veraces – Djeca i pijanci ne lažu.
 • Virtus, non copia vincit – Pobjeđuje hrabrost, a ne mnoštvo.
 • Vis legis – Sila zakona.
 • Vis maior! - Viša sila!
 • Vivere est militare – Živjeti znači boriti se. (u smislu Život je borba.)
 • Vivere tota vita discendum est - Čovjek uči dok je živ.
 • Vulpes pilum mutat, non mores - Vuk dlaku mijenja, ćud nikada.
 • Votum separatum – Izdvojeni glas.
 • Vox clamantis in deserto - Glas vapijućeg u pustinji.
 • Vox populi, vox Dei – Glas naroda, glas Boga.

Izvori[uredi]

 1. Olinko Delorko, Dolaze oblaci, Mala biblioteka – sv. 279, ur. Augustin Stipčević, Grafički zavod Hrvatske – »Naklada Zora«, Zagreb, 1978., str. 104.
 2. Josip Habulin, Tražeći pjesmu, Vlastito izdanje autora, Koprivnica, 1992., str. [IV].